Foreldreutvalgt og SU - Samarbeidsutvalget

Barnehageloven §4, skal sikre samarbeidet med barnas hjem, gjennom et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldreråd

Består av alle foreldrene i barnehagen og skal i følge barnehageloven fremme fellesinteressene til foreldrene, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper gode forhold i barnehagen.

 

SU - Samarbeidsutvalget

består av to representanter fra foreldrerådet, to fra personalet og to fra eier. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget SU velger leder og nest leder på første møte. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU arbeider med saker som er viktige for foreldre og barnehagen å ha en dialog rundt.

 

FAU

Foreldrerådet velger en representant og en vara fra hver avdeling som skal sitte i FAU, deretter velges leder og nestleder fra representantene. FAU kaller inn til, og leder foreldrerådsmøter

FAU tilrettelegger arrangementer (for eksempel sommerfest)